Projekty

Powrót do domu

Projekt „Powrót do domu” jest skierowany do osób, które mieszkają w krajach byłego ZSRR, złożyły wniosek w celu uzyskania wizy repatriacyjnej i otrzymały promesę wyjazdu do Polski. Celem projektu jest wsparcie kandydatów na repatriantów oraz ich rodzin – w...

czytaj dalej

Klasy powitalne

Dzięki wsparciu z Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych 2021 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności od września do listopada 2021r. Stowarzyszenie realizować będzie projekt pt. “Klasy powitalne”. Jest to już drugi projekt wspierany przez Fundusz, którego...

czytaj dalej

Mieszkam w Polsce

Projekt pt. Mieszkam w Polsce, zakłada przeprowadzenie kompleksowych działań skierowanych do osób poszukujących ochrony międzynarodowej w województwach lubelskim i podlaskim – dorosłych oraz dzieci zamieszkałych w ośrodkach dla cudzoziemców i ich okolicach, uczących...

czytaj dalej

Uchodźcy i imigranci w szkole

Projekt realizowany ze środków Funduszu Pomocowego dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Czas realizacji: październik 2020 - kwiecień 2021r. Celem projektu jest podnoszenie poziomu oświaty i...

czytaj dalej

Podwykonawstwo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

W konsorcjum z Fundacją Obywatelska Perspektywa. W ramach projektu Stowarzyszenie realizuje następujące działania: 1200 lekcji polskiego jako obcego w 8 szkołach w Gdańsku od 01.10.2019 – obecnie, 1200 godzin zajęć wyrównawczych jako obcego w 8 szkołach w Gdańsku od...

czytaj dalej

Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku

Celem głównym projektu realizowanego od 01.08.2019 do 30.06.2020 r. było podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 128 uczniów z 2 szkół podstawowych (SP 84 i SP 58 w Warszawie). Projekt współfinansowany ze środków Unii...

czytaj dalej

Moja polska szkoła

Projekt realizowany w ramach programu pt. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym w roku 2020, Ministerstwa Edukacji Narodowej. Czas realizacji: październik-listopad 2020r. Celem projektu było merytoryczne wsparcie 30 nauczycieli i...

czytaj dalej

Zdolni w szkole i po szkole

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Mazowieckiego skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 58 na Targówku oraz Zespołu Szkół nr 14. Projekt realizowany był w partnerstwie z Dzielnicą Targówek i Dzielnicą Praga Północ. Czas...

czytaj dalej

Uczymy się w polskiej szkole

Celem projektu było wsparcie edukacyjne dla uczniów w procedurze uzyskania ochrony międzynarodowej. Projekt realizowany w ramach programu pt. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym w roku 2018, Ministerstwa Edukacji Narodowej. Czas...

czytaj dalej

Przyjazna Polska

Celem projektu było podjęcie działań zapobiegających trudnościom z edukacją oraz zminimalizowanie negatywnych skutków szoku kulturowego wśród dzieci uchodźczych. Projekt finansowany był z krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i budżet państwa. Czas...

czytaj dalej

Witamy w Polsce

Celem projektu była pomoc cudzoziemskim uczniom warszawskich szkół, a także ich rodzicom i dorosłym poszukującym swojego miejsca na rynku pracy, jak również studentom, poprzez poprawę znajomości języka polskiego oraz lokalnego kontekstu kulturowego. Projekt...

czytaj dalej

Pierwszy krok integracji

Celem projektu jest poszerzenie oferty integracyjnej, przygotowanie obywateli państw trzecich do integracji z polskim społeczeństwem oraz prowadzenie autentycznego dialogu międzykulturowego. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz...

czytaj dalej

Wielokulturowa szkoła

Celem projektu było podniesienie poziomu znajomości języka polskiego wśród Obywateli Państw Trzecich, prowadzenie autentycznego dialogu międzykulturowego i poszerzenie oferty integracyjnej oraz edukacyjnej w zakresie międzykulturowości. Działania skierowane były. do...

czytaj dalej

Polski – szansa na integrację

Celem projektu jest podniesienie poziomu znajomości języka polskiego wśród obywateli państw trzecich i poszerzenie oferty integracyjnej. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa. Czas...

czytaj dalej

Szkoła – początek integracji

Celem projektu było poszerzenie oferty integracyjnej i polepszenie funkcjonowania grupy docelowej w naszym społeczeństwie, prowadzenie dialogu społecznego, zbudowanie miejsca dla uchodźców w naszym społeczeństwie oraz pomoc językowa, pomoc w adaptacji w szkole i pomoc...

czytaj dalej

Porozmawiajmy po polsku

Celem projektu było poszerzenie oferty integracyjnej i polepszenie funkcjonowania grupy docelowej w naszym społeczeństwie, prowadzenie dialogu społecznego, zbudowanie miejsca dla uchodźców w naszym społeczeństwie oraz pomoc językowa, pomoc w adaptacji w szkole i pomoc...

czytaj dalej

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16
02-512 Warszawa

Telefon

+48 501 022 598

Email

agata_marek@o2.pl