Jak pracować z cudzoziemcami

Zapraszamy do udziału w kursie „Jak pracować z cudzoziemcami”. Kurs jest organizowany w ramach realizacji projektu „Witamy w Polsce 2022/2023” finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Pierwszej Edycji Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023 „Razem Możemy Więcej”. 

Kurs trwa 48 godzin lekcyjnych. Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie uczestniczek/ów do pracy z uczniami z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski z powodu napaści Rosji na Ukrainę. Jest przeznaczony dla nauczycieli, wolontariuszy, pedagogów, psychologów, reedukatorów oraz osób pracujących z cudzoziemcami. Udział w kursie może być elementem doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zajęcia będą odbywały się zdalnie (6 dni szkoleniowych po 8 godzin dydaktycznych dziennie) na platformie Zoom w godzinach 9.00-15.00.

Liczba miejsc na każdym kursie: 15 

Udział w kursach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Kursy będą się składały z dwóch modułów po 24 godziny: pierwszy to „Jak uczyć polskiego jako obcego” a drugi to „Praca z uczniami z Ukrainy”. Kurs będzie stanowił kompleksowe przygotowanie do pracy z uczniami z Ukrainy z doświadczeniem wojny. Każdy z uczestników otrzyma pomoce dydaktyczne do nauki polskiego jako obcego. Po zakończeniu uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu.

Program kursu „Jak pracować z cudzoziemcami”

Program części 1 – Jak uczyć polskiego jako obcego.

Czas: 24 godz. 

Prowadząca: Ewa Pawlic-Rafałowska

Treści programowe części 1:

MODUŁ

TREŚCI PROGRAMOWE

LICZBA

GODZIN

 

Moduł I 

– Uwarunkowania prawne dotyczące edukacji uczniów z doświadczeniem migracji w polskiej szkole.

– Zasady planowania lekcji języka polskiego jako obcego/drugiego.

– Struktura lekcji języka polskiego jako obcego/drugiego.

– Nauczanie wymowy i intonacji – techniki nauczania wymowy, miejsca trudne dla Ukraińców.

– Nauczanie pisowni – techniki nauczania pisowni, pismo a mowa, zasady 
  pisowni.

 

 

 

8 h

Moduł II

– Nauczanie słownictwa – techniki nauczania słownictwa, słownictwo 

  a sprawności językowe.

– Nauczanie gramatyki – techniki nauczania gramatyki.

– Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, czytania, mówienia, pisania.

– Trudne miejsca polszczyzny dla Ukraińców.

8 h

 

Moduł III

– Metody nauczania języka polskiego jako drugiego w różnych 

  grupach wiekowych.

– Ocena jakości pracy nad językiem.

– Zasady i sposoby poprawiania błędów.

– Materiały i pomoce dydaktyczne przydatne na lekcjach języka polskiego
   jako obcego/drugiego.

8 h

Program części 2 – Praca z uczniami z Ukrainy

Czas: 24 godz.

Prowadzące: Agata Marek, Justyna Święcicka, Lyudmila Naidenova

Treści programowe części 2:

MODUŁ

TREŚCI PROGRAMOWE

LICZBA

GODZIN

Moduł I 

– Kryzys migracyjny w Polsce – wojna w Ukrainie

– Wojna w Ukrainie – konsekwencje dla Polski krótko- długoterminowe 

– system oświaty w Ukrainie, czego możemy oczekiwać od uczniów, różnice programowe, system oceniania w Ukrainie, 

– Różnice kulturowe i ich konsekwencje 

 

8 h

Moduł II

2 osoby prowadzące

– Psychologiczne konsekwencje wojny: Zmiany w strukturze rodziny, Przykłady konsekwencji opisane w literaturze.

– Diagnoza PTSD: Skale, wywiady i kwestionariusze używane w diagnozie, Objawy ogólne u dorosłych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie dzieci zostających pod ich opieką, Podłoże neurobiologiczne

– PTSD  u dzieci: Typowe zachowania u dzieci i młodzieży, Jak odróżnić PTSD od innych zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji, Leczenie i terapia

– Jak nauczyciel może pomóc uczniom z PTSD: Aktywne słuchanie, dawanie wsparcia, pomoc w regulacji nastroju, praca na zasobach, Budowanie wsparcia w ramach zespołu klasowego i integracja, Bajkoterapia, drama i inne metody

 

8 h

Moduł III

2 osoby prowadzące

– Problemy spotykane w szkole i proponowane rozwiązania

– Studium przypadków w danych szkołach

– Asystent kulturowy – rola i wsparcie

– Formy wsparcia dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne w pracy z uczniami cudzoziemskimi

– Scenariusze lekcji – wprowadzanie uczniów (warsztaty, ćwiczenia)

– Praca w klasie wielokulturowej

 

8 h

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • korzystać ze źródeł opisujących standardy europejskie oraz wymagania nowej podstawy programowej w zakresie nauczania języków obcych,
 • uwzględnić w planowaniu zajęć indywidualne edukacyjne potrzeby uczniów, 
 • stosować zadaniowe formy pracy,
 • zastosować w praktyce wybrane narzędzia diagnozy i monitorowania umiejętności językowych oraz wiedzy uczniów uczących się języka polskiego jako drugiego,
 • uwzględnić specyfikę nauczania języka polskiego jako drugiego w pracy z uczniem cudzoziemcem,
 • zdiagnozować umiejętności językowe i wiedzę ucznia rozpoczynającego naukę w polskiej szkole,
 • planować i organizować zajęcia języka polskiego dla cudzoziemców, uwzględniając wyniki wstępnej diagnozy wiedzy i umiejętności ucznia cudzoziemskiego.

 

Uczestnik po zakończeniu kursu:

 • ma wiedzę nt. religii i kultury uczniów ze swojej klasy,
 • rozumie różnice kulturowe i potrafi przygotować uczniów polskich do przyjęcia kolegów z innych krajów oraz uczniów cudzoziemskich do przyjęcia norm społeczeństwa przyjmującego,
 • ma wiedzę nt. współczesnego uchodźstwa i migracji,
 • rozumie proces adaptacji uczniów cudzoziemskich w szkole,
 • potrafi uwzględnić specyfikę pracy w klasie wielokulturowej,
 • zna i potrafi przeprowadzić scenariusze lekcji wprowadzające do klasy wielokulturowej,
 • potrafi efektywnie współpracować z asystentem kulturowym i organizacjami wspierającymi szkołę,
 • patrzeć z szerokiej perspektywy na zachowania dzieci i młodzieży oraz ich rodziców związane z doświadczeniem wojny.

 

Uczestnicy:

  • zdobędą podstawową wiedzą na temat Zespołu Stresu Pourazowego,
  • będą umieli prowadzić obserwację zachowania dzieci i interpretować zaburzenia tych zachowań,
  • będą potrafili odróżniać PTSD od innych problemów i zaburzeń dzieci oraz młodzieży,
  • będą umieli podjąć działania i interwencje,
  • będą przygotowani na pojawiające się problemy,
  • dostaną narzędzia do interpretacji,
  • dostaną wskazówki jak wspierać psychologicznie dzieci i młodzież z Ukrainy. 

   

  Zapraszamy do udziału! 

  Zgłoszenia proszę odsyłać na adres: agata_marek@o2.pl

  Więcej informacji: Agata Marek: tel.: 501 022 598, mail: agata_marek@o2.pl

   

  Kontakt

  Stowarzyszenie Vox Humana

  ul. Puławska 24b/16
  02-512 Warszawa

  Telefon

  +48 501 022 598

  Email

  agata_marek@o2.pl