Mieszkam w Polsce

Projekt pt. Mieszkam w Polsce, zakłada przeprowadzenie kompleksowych działań skierowanych do osób poszukujących ochrony międzynarodowej w województwach lubelskim i podlaskim – dorosłych oraz dzieci zamieszkałych w ośrodkach dla cudzoziemców i ich okolicach, uczących się w pobliskich szkołach. Działania obejmą zwłaszcza osoby wymagające szczególnego traktowania, m.in. takie jak kobiety w ciąży, małoletnich, ofiary tortur i gwałtów oraz poważnych form przemocy, a także osoby wymagające pomocy prawnej.

Ze wsparcia projektu będą korzystać także przedstawiciele społeczeństwa przyjmującego – na poziomie ogólnym: sąsiedzi i koledzy z klasy osób poszukujących ochrony międzynarodowej, a na poziomie profesjonalnym: kadry pracujące z cudzoziemcami – nauczyciele szkolni, bibliotekarze i inne osoby stykające się w praktyce zawodowej z mieszkańcami ośrodków dla cudzoziemców.

 

DZIAŁANIA:

            • Działanie 1. Kursy języka polskiego: Kurs łączy w sobie naukę języka polskiego, który jest podstawą i pierwszym krokiem do integracji z naszym społeczeństwem z wiedzą o naszej kulturze i tradycji, której zrozumienie jest niezbędnym elementem integracji z informacjami nt. naszego rynku pracy i wiedzą praktyczną. Beneficjentami kursów języka polskiego jako obcego będą zarówno osoby dorosłe jak i dzieci.
            • Działanie 2. Kursy języka angielskiego: Wykluczenie cudzoziemców nie jest spowodowane wyłącznie brakiem znajomości języka polskiego, lecz także coraz bardziej powszechnie znanego i stosowanego języka angielskiego – lingua franca współczesnego świata. Zwłaszcza brak znajomości angielskiego wśród dzieci na poziomie porównywalnym z ich klasowymi rówieśnikami stanowi problem – zarówno dla samych dzieci cudzoziemskich, jak i dla dzieci polskich oraz ich nauczycieli, którzy muszą opóźniać realizację programu nauczania w związku z potrzebą uzupełnienia braków. Znajomość angielskiego jest niezbędna na egzaminach począwszy od końca szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum do matury, a także w toku studiów. Osób ubiegających się o ochronę międzynarodową nie stać na korepetycje, więc pomoc w postaci bezpłatnych kursów angielskiego daje studentom i uczniom cudzoziemskim możliwość wyrównania szans edukacyjnych.
            • Działanie 3. Zajęcia wyrównawcze: Uczniowie cudzoziemscy, którzy słabo znają język polski, potrzebują dodatkowej pomocy w szkolnej edukacji. Ich rodzice zazwyczaj znacznie gorzej od nich znają język polski, bądź nie znają go w ogóle, w związku z czym nie mają możliwości wspierania swoich dzieci w nauce języka polskiego, ale także innych przedmiotów. Celem prowadzenia zajęć wyrównawczych dla dzieci cudzoziemskich jest pomoc w odrabianiu zadań domowych z różnych przedmiotów, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci mających trudności z opanowaniem szkolnego materiału, wynikających ze słabej znajomości języka polskiego, oraz nadrabianie zaległości w stosunku do polskich kolegów. Służy to także uczniom polskim i odciąża nauczycieli przedmiotów z konieczności uzupełniania braków kosztem czasu lekcyjnego.
            • Działanie 4. Zajęcia integracyjne: Zajęcia integracyjne to zajęcia sportowe aktywne lub pasywne (gry) oraz zabawy dla dzieci, realizowane pod kierownictwem opiekunów. Zajęcia będą realizowane częściowo w szkołach (dla dzieci polskich i cudzoziemskich), a częściowo w ośrodkach. Zajęcia będą prowadzone w trakcie tygodnia np. w piątki, tak, by nie pokrywałyby się z zajęciami świetlicowymi prowadzonymi w ramach projektów realizowanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców (zwłaszcza w projekcie „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”).
            • Działanie 5. Konsultant kulturowy: Obecność dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach stawia przed nauczycielami i uczniami nowe wyzwania i rodzi wiele trudności. Większość nauczycieli nie ma odpowiedniego przygotowania do pracy w środowisku wielokulturowym. Niektórzy, na polecenie dyrekcji uczestniczą w szkoleniach, inni dokształcają się we własnym zakresie, ale są też tacy, którzy nie akceptują obecności cudzoziemców w szkole i zdarzają się akty dyskryminowania cudzoziemców przez nauczycieli. Konsultant kulturowy jest osobą, która wspiera zarówno nauczycieli jak i uczniów cudzoziemskich we wzajemnych kontaktach. Konsultant posiada szeroką wiedzę na temat kultur dzieci cudzoziemskich: zna historię, religię, kulturę, tradycje i obyczaje, które kierują zachowaniem dzieci wychowanych w odmiennej kulturze. Wiedza ta pomaga w codziennych relacjach z dziećmi, których zachowanie wydaje się czasem trudne do zrozumienia, pomaga lepiej ocenić zachowania dzieci, dzięki czemu mniejsze jest ryzyko, iż dzieci zostaną ukarane za to, że zachowują się zgodnie z własną kulturą.
            • Działanie 6. Wspólne imprezy: Rodzice dzieci uczących się w jednej szkole powinni mieć możliwość wzajemnego poznania się. Cudzoziemcy, których dzieci uczą się w polskich szkołach powinni zostać włączeni do w życie społeczności lokalnej. Nauczyciele i dyrekcje szkół starają się do różnych imprez szkolnych włączyć elementy wielokulturowości, a także pokazać cudzoziemcom jakie zasady obowiązują w polskiej szkole, wiedzę jak funkcjonuje państwo polskie. Wspólne imprezy realizowane przez szkoły są zazwyczaj skromne ze względu na brak funduszy, ale także wsparcia organizacyjnego.
            • Działanie 7. Warsztaty dla lokalnych społeczności m.in. dla nauczycieli, bibliotekarzy: Planowane jest przeprowadzenie indykatywnie 10 czterogodzinnych warsztatów dla społeczeństwa przyjmującego, realizowanych przez maksymalnie dwoje prowadzących. Ich głównymi odbiorcami będą osoby pracujące z osobami poszukującymi ochrony międzynarodowej lub z ich dziećmi, czyli nauczyciele i inny personel szkoły. Część warsztatów zostanie skierowana do społeczności lokalnej w miejscach, gdzie będą prowadzone inne działania projektu, będą to szkolenia dla osób, które organizują edukację pozaszkolną: bibliotekarze i pracownicy organizacji pozarządowych, a także grupy takie jak policja.
            • Działanie 8. Zajęcia dla kobiet: Zajęcia dla kobiet to swego rodzaju warsztaty integracyjne połączone z działaniami artystycznymi. To działanie wypracowano w trakcie innych projektów wnioskodawcy. Szczególnie duże zainteresowanie tego rodzaju działaniem wykazują kobiety, jako przedstawicielki grupy wymagającej szczególnego traktowania (z różnych względów), które przebywając w Polsce zwykle zajmują się tylko pracami domowymi i opieką nad dziećmi i nie mające czasu dla siebie. Kobiety nie pracują, są odcięte od znacznej części informacji o otaczającym je świecie.
            • Działanie 9. Poradnictwo pedagogiczne: Poradnictwo pedagogiczne będzie polegało na prowadzeniu terapii dla uczniów poszukujących ochrony międzynarodowej, którzy wykazują dysfunkcje szkolne. Diagnoza ucznia, który nie posługuje się językiem polskim jest trudna, można założyć, że taki uczeń posiada dysfunkcje, wobec czego zostanie on objęty profesjonalna opieką pedagogiczną, co pozwoli mu szybciej nadrobić zaległości.
            • Działanie 10. Poradnictwo psychologiczne: Zatrudniony w ramach projektu psycholog będzie wspierał zarówno uczniów cudzoziemskich poprzez prowadzenie konsultacji psychologicznych, jednorazowych lub cyklicznych, dotyczących m.in.: trudności adaptacyjnych do życia w Polsce, radzeniem sobie ze stresem, problemów rodzinnych i w relacjach z bliskimi osobami, doświadczeń związanych z dyskryminacją i przemocą, doświadczeń związanych z wojną, torturami, gwałtami, problemami typowymi dla osób małoletnich, zwłaszcza małoletnich pozostawionych bez opieki dorosłych, niepełnosprawnych, problemami ofiar przemocy fizycznej, psychicznej bądź seksualnej, handlu ludźmi, a także problemami osób doświadczonych innymi traumatycznymi przeżyciami. Jego wsparcie obejmie w pierwszej kolejności osoby wymagające szczególnego traktowania. Psycholog będzie odpowiedzialny za poradnictwo i pomoc psychologiczną oraz wspieranie integracji beneficjentów projektu ze społeczeństwem polskim, a także będzie udzielał wsparcia i porad nauczycielom pracującym z cudzoziemcami pomagając im w rozwiązywaniu problemów i konfliktów. Będzie brał również udział w przygotowywaniu działań wspierających integrację cudzoziemców w tym warsztatów i wydarzeń kulturalnych.
            • Działanie 11. Poradnictwo prawne: Cudzoziemcy którzy trafiają do ośrodków praktycznie nie zdają sobie sprawy z sytuacji prawnej w jakiej się w danym momencie znajdują. Skomplikowane tło prawne, uwarunkowania i możliwości wymagają wyjaśnienia i obrania najlepiej rokującej ścieżki dla każdego cudzoziemca, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami. Na profesjonalną płatną pomoc prawnika mieszkańców ośrodków nie stać. Dlatego tak ważne jest zapewnienie bezpłatnego doradztwa oraz – w razie potrzeby – reprezentacji prawnej. Pomoc tego typu świadczona jest przez organizacje wspierające cudzoziemców – podmioty pozostające poza strukturami administracji postrzeganej przez cudzoziemców jako druga strona w procesie regulacji stosunku prawnego z państwem przyjmującym.
            • Działanie 12. Kursy dla nauczycieli „Jak pracować z cudzoziemcami”: Kurs dla nauczycieli pracujących z uczniami pochodzącymi ze środowisk poszukujących ochrony międzynarodowej pt. „Jak pracować z cudzoziemcami” ma na celu przedstawienie i wytłumaczenie głównych problemów jakie napotyka dziecko cudzoziemskie i obcojęzyczne w polskiej szkole. W kursach będą mogli wziąć udział nauczyciele ze szkół, w których uczą się dzieci osób poszukujących ochrony międzynarodowej, będący grupą docelową projektu. Uczestnikami kursu będą mogły być również inne osoby posiadające wyższe wykształcenie, szczególnie nauczyciele języków obcych, a także osoby posiadające doświadczenie w pracy z dziećmi, które w przyszłości planują uczyć języka polskiego dzieci o takim profilu. W czasie kursu jego uczestnicy poznają nie tylko te elementy, które stanowią największy problem ale uczą się jak pokonywać te trudności a także jak dobrać odpowiednie środki do pojawiających się problemów. Po kursie nauczyciele powinni rozumieć powody trudności uczniów obcojęzycznych, umieć e zdiagnozować oraz wybrać najodpowiedniejsze środki aby je zlikwidować.

             Projekt pt. Mieszkam w Polsce jest finansowany z Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżet państwa. Projekt jest realizowany w okresie 1.03-31.12.2021r. 

           •  

 

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16
02-512 Warszawa

Telefon

+48 501 022 598

Email

agata_marek@o2.pl