O nas

Stowarzyszenie Vox Humana, to organizacja pozarządowa, której działalność jest zgodna z zapisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, realizująca bezpłatne dla odbiorców projekty edukacyjne, finansowane ze funduszy krajowych i unijnych. Projekty nastawione są na realizację różnorodnych form edukacji skierowanych do nauczycieli, dzieci i młodzieży, zwłaszcza z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (dzieci i młodzież z doświadczeniem migracji). W ramach projektów przygotowywane są także publikacje dydaktyczne dla nauczycieli i edukatorów zajmujących się pracą w środowisku wielokulturowym. Nasza działalność dotyczy także wspierania procesu integracji środowiska uchodźczych i migranckich z polskim społeczeństwem. Nasze działania wpisują się w szerszy nurt działań polskich organizacji pozarządowych w/w zakresie.

Stowarzyszenie Vox Humana zostało zarejestrowane 12.01.2005 r (KRS nr: 0000226173). Działalność statutową rozpoczęło w listopadzie 2005 r. 

Naszą misją jest:

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • wzmocnienie działań anty-dyskryminacyjnych w Polsce i zagranicą,
 • zwiększenie szans reorientacji zawodowej i doskonalenia zawodowego grup marginalizowanych w szczególności kobiet, młodzieży, seniorów, bezrobotnych i imigrantów,
 • promowanie kultury jako czynnika integracji społecznej i ekonomicznej,
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce

Nasze działania:

 • tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia,
 • prowadzenie poradnictwa i konsultacji,
 • zbieranie, udostępnienie i rozpowszechnienie informacji zgodnych z celami Stowarzyszenia,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów zawodowych, warsztatów zajęciowych,
 • organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach i seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia,
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą,
 • planowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych zgodnych z celami Stowarzyszenia.

Nasz zarząd

Aktualności

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16
02-512 Warszawa

Telefon

+48 501 022 598

Email

agata_marek@o2.pl

Do pobrania