Kursy języka polskiego dla cudzoziemców

Stowarzyszenie Vox Humana rozpoczyna nabór na płatne szkolenia „Kursy języka polskiego dla cudzoziemców”. Zajęcia ruszają w kwietniu, będą odbywać się on-line w grupach pięcio- lub sześcioosobowych, dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (90 minut). Przewidujemy kursy zarówno przed południem, jak i w godzinach wieczornych, w dni powszednie i w weekendy.

Koszt – 400 zł miesięcznie (za 16 godzin).

Lekcje z języka będą prowadzone na poziomie A1 i B1, a konwersacje na poziomie B2 i C1.
Na wszystkich poziomach dostępne są także zajęcia indywidualne (100 zł za 60 minut zajęć on-line).

Informacje i zapisy +48 798 406 199 (tel. i WhatsApp) lub e-mail: wawrzynskaa@yahoo.pl

Lekcje prowadzą doświadczeni lektorzy, od lat współpracujący z naszym Stowarzyszeniem. Dotąd w ramach swojej działalności zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy ponad dwadzieścia pięć tysięcy godzin kursów polskiego dla dorosłych i dzieci.

Szkolenia prowadzą:

Agata Marek (prezeska zarządu) – kulturoznawczyni, od kilkunastu lat prowadzi szkolenia, lekcje oraz wykłady związane z obecnością cudzoziemców w Polsce, od 12 lat prowadzi zajęcia wyrównawcze, konwersacje i lekcje polskiego jako drugiego z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi.

Lyudmiła Naidenova (wiceprezeska zarządu), od 2012 roku związana ze Stowarzyszeniem Vox Humana. Prowadzi lekcje z jęz. polskiego jako drugiego, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów z doświadczeniem migracji.

Anna Małecka – redaktorka i nauczycielka, z ponad 20-letnim doświadczeniem redakcyjnym i szkolenia dziennikarzy w Polskiej Agencji Prasowej. Ukończyła kurs “Jak uczyć polskiego jako obcego”, przeprowadziła ponad 2000 godzin lekcji polskiego jako obcego oraz konwersacji w ramach projektów stowarzyszenia.

Ewa Jakimowska – dr nauk humanistycznych, ma 28 lat doświadczenia jako wykładowczyni akademicka, ukończyła kurs “Jak uczyć polskiego jako obcego”. Od 2022 roku prowadzi kursy polskiego w ramach projektów stowarzyszenia.

Tomasz Jurewicz – 25 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, w tym nauki języka polskiego jako obcego w ramach projektów stowarzyszenia. Ukończył kurs “Jak uczyć polskiego jako obcego”.

* * *

Stowarzyszenie Vox Humana powstało w 2005 r. i od tego czasu zrealizowało ponad 40 projektów edukacyjnych, skierowanych przede wszystkim do osób zmuszonych opuścić swoje kraje wskutek wojny czy sytuacji politycznej i szukających schronienia w Polsce. Nasze działania obejmowały m.in naukę języka polskiego, wsparcie dzieci cudzoziemskich w szkołach i przedszkolach, warsztaty integracyjne i informacyjne, szkolenia i kursy dla nauczycieli.Stowarzyszenie prowadzi także odpłatną działalność statutową.

Общество Vox Humana начинает набор на платные обучение «Курсы польского языка для иностранцев”. Занятия начнутся в апреле, будут проходить онлайн в группах по пять-шесть человек, два раза в неделю по два урока (90 минут), есть группы как утром, так и по вечерам, в будние дни и в выходные.

Стоимость – 400 злотых в месяц (за 16 часов).
Уроки будут проводиться на уровнях A1 и B1, а разговорные – на уровнях B2 и C1.
Также доступны индивидуальные занятия на всех уровнях (100 злотых за 60 минут онлайн-занятий).
Занятия ведут опытные преподаватели, которые уже много лет сотрудничают с нашим Обществом На сегодняшний день в рамках нашей деятельности мы организовали и провели более двадцати пяти тысяч часов курсов польского языка для взрослых и детей.

Запись на занятия: +48 798 406 199 (телефон и WhatsApp) или на e-mail: wawrzynskaa@yahoo.pl

Учебные курсы ведут:
Агата Марэк (председатель – культуролог, более десятка лет проводит тренинги, занятия и лекции, связанные с интеграцией иностранцев в Польше, 12 лет проводит коррепетиции, беседы и уроки польского как второго языка с детьми, молодежью и взрослыми.
Людмила Найденова (заместитель председателя ) сотрудничает с Обществом Vox Humana с 2012 года. Проводит уроки польского как второго языка для взрослых и детей, а также компенсирующие занятия для студентов с миграционным опытом.
Анна Малэцка – редактор и преподаватель, с более чем 20-летним опытом редакторской работы и обучения журналистов в Польском агентстве печати. Окончила курс „Как преподавать польский язык как иностранный” и провела более 2 000 часов уроков и бесед на польском языке как иностранном в рамках проектов Общества.
Эва Якимовска – доктор гуманитарных наук, имеет 28-летний опыт работы преподавателем, прошла курс „Как преподавать польский язык как иностранный”. Преподает курсы польского языка в рамках проектов Общества с 2022 года.
Томаш Юрэвич – имеет 25-летний опыт работы в качестве тренера, в том числе преподавания польского языка как иностранного в рамках проектов ассоциации. Прошел курс „Как преподавать польский язык как иностранный”.

* * *
Общество Vox Humana было основано в 2005 году и с тех пор реализовало более 40 образовательных проектов, направленных в первую очередь на людей, вынужденных покинуть свои страны из-за войны или политической ситуации и ищущих убежище в Польше. Наша деятельность включает в себя изучение польского языка, поддержку иностранных детей в школах и детских садах.

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16
02-512 Warszawa

Telefon

+48 501 022 598

Email

agata_marek@o2.pl