Klasy powitalne

Klasy powitalne Dzięki wsparciu z Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych 2021 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności od września do listopada 2021r. Stowarzyszenie realizować będzie projekt pt. “Klasy powitalne”. Jest to już drugi projekt wspierany przez...

Uchodźcy i imigranci w szkole

Uchodźcy i imigranci w szkole Projekt realizowany ze środków Funduszu Pomocowego dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Czas realizacji: październik 2020 – kwiecień 2021r. Celem projektu jest...

Podwykonawstwo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Podwykonawstwo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego W konsorcjum z Fundacją Obywatelska Perspektywa. W ramach projektu Stowarzyszenie realizuje następujące działania: 1200 lekcji polskiego jako obcego w 8 szkołach w Gdańsku od 01.10.2019 – obecnie, 1200 godzin zajęć...

Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku

Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku Celem głównym projektu realizowanego od 01.08.2019 do 30.06.2020 r. było podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 128 uczniów z 2 szkół podstawowych (SP 84 i SP 58 w Warszawie)....

Moja polska szkoła

Moja polska szkoła Projekt realizowany w ramach programu pt. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym w roku 2020, Ministerstwa Edukacji Narodowej. Czas realizacji: październik-listopad 2020r. Celem projektu było merytoryczne wsparcie 30...