Aktualności

Witamy w Polsce 2022/2023

Stowarzyszenie Vox Humana rozpoczęło projekt pn. Witamy w Polsce 2022/2023 finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023 - „Razem możemy więcej”. Projekt jest skierowany do osób, które...

czytaj dalej

„Szkoła wielokulturowa”

"Szkoła Wielokulturowa” to nowy projekt Stowarzyszenia finansowany ze środków Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2022-2023 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzonego we współpracy z Fundacją Edukacja dla...

czytaj dalej

O nas

Stowarzyszenie Vox Humana to organizacja pozarządowa, której działalność jest zgodna z zapisami ustawy o pożytku publicznym
i wolontariacie, realizująca bezpłatne dla odbiorców projekty edukacyjne, finansowane z funduszy krajowych i unijnych.

Projekty nastawione są na realizację różnorodnych form edukacji skierowanych do nauczycieli, dzieci i młodzieży, zwłaszcza z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (dzieci i młodzież z doświadczeniem migracji). W ramach projektów przygotowywane są także publikacje dydaktyczne dla nauczycieli i edukatorów zajmujących się pracą w środowisku wielokulturowym. Nasza działalność dotyczy także wspierania procesu integracji środowiska uchodźczego i migranckiego z polskim społeczeństwem. Nasze działania wpisują się w szerszy nurt działań polskich organizacji pozarządowych w/w zakresie.

Stowarzyszenie Vox Humana zostało zarejestrowane 12.01.2005 r (KRS nr: 0000226173). Działalność statutową rozpoczęło w listopadzie 2005 r.

Nasza misja

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • wzmocnienie działań anty-dyskryminacyjnych w Polsce
  i zagranicą,
 • zwiększenie szans reorientacji zawodowej i doskonalenia zawodowego grup marginalizowanych w szczególności kobiet, młodzieży, seniorów, bezrobotnych i imigrantów
 • promowanie kultury jako czynnika integracji społecznej
  i ekonomicznej,
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce,
 • działania w obszarze azylu i migracji, w tym wspieranie integracji uchodźców i imigrantów w Polsce i na świecie,
 • pomoc, integracja, edukacja i aktywizacja imigrantów
  i uchodźców przebywających w Polsce lub planujących przyjazd do Polski oraz wspieranie społeczeństwa przyjmującego.

Nasze działania

 • tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia,
 • prowadzenie poradnictwa i konsultacji,
 • zbieranie, udostępnienie i rozpowszechnienie informacji zgodnych z celami Stowarzyszenia,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów zawodowych, warsztatów zajęciowych,
 • organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach
  i seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia,
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi w Polsce
  i za granicą,
 • planowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych
  i edukacyjnych zgodnych z celami Stowarzyszenia.

Nasz zarząd

Agata Marek

Agata Marek

Prezeska Stowarzyszenia

Z wykształcenia jest kulturoznawczynią. Od kilkunastu lat prowadzi lekcje oraz wykłady związane z obecnością cudzoziemców w Polsce i pracą
w środowisku wielokulturowym, warsztaty międzykulturowe i artystyczne. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleńi kursów dla nauczycieli, zwłaszcza
w zakresie pracy w środowisku wielokulturowym. Prowadzi także zajęcia integracyjno-artystyczne dla kobiet uchodźczyń. Autorka publikacji nt. islamu
i pracy w środowisku wielokulturowym.

Lyudmila Naidenova

Lyudmila Naidenova

Wiceprezeska Zarządu

Skończyła dokumentalistykę i pedagogikę. Od 2012 roku związana ze Stowarzyszeniem. Prowadzi zajęcia
z jęz. polskiego jako drugiego, zajęcia wyrównawcze dla uczniów
z doświadczeniem migracji, warsztaty międzykulturowe i artystyczne. Posiada doświadczenie w pracy asystenta nauczyciela i prowadzeniu szkoleń
i kursów w zakresie pracy w środowisku wielokulturowym. Prowadzi także zajęcia integracyjno-artystyczne dla kobiet uchodźczyń.

Do pobrania

Monika Firek

Monika Firek

Wiceprezeska Zarządu

Od 2012 roku związana
ze Stowarzyszeniem. Z wykształcenia inżynier – rolnik. Ukończyła kursy tkactwa, garncarstwa i tworzenia biżuterii. Prowadziła warsztaty integracyjne, międzykulturowe
i artystyczne dla uczniów oraz warsztaty integracyjno-artystyczne dla kobiet.

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b lok. 16
02-512 Warszawa

nr konta:
38 1240 1066 1111 0010 0565 9378

 

Telefon

+48 501 022 598