Wiadukt kulturowy

Stowarzyszenie Vox Humana rozpoczyna realizację projektu „Wiadukt kulturowy”, współfinansowanego z funduszy m. st. Warszawa. W ramach projektu planujemy:

 • zatrudnić 3 asystentów kulturowych, pracujących na terenie szkół podstawowych lub ponadpodstawowych, do których uczęszczają dzieci cudzoziemskie. Asystent może pracować na terenie szkoły codziennie, pełnić dyżur (np. 1 lub 2 razy w tygodniu), przychodzić w godzinach popołudniowych w celu pomocy rodzicom (asystent może pomagać rodzicom w załatwianiu bieżących spraw, np. w urzędzie, przychodni, poradni psychologiczno-pedagogicznej itd.). Do zadań asystenta będzie należeć m.in.:
 1. pomoc w tłumaczeniu z języka polskiego na język ojczysty dziecka i jego rodziny (oraz odwrotnie),zarówno podczas zajęć szkolnych, zajęć świetlicowych, jak i podczas zebrań rodziców oraz spotkań indywidualnych z dyrekcją lub kadrą pedagogiczną szkoły;
 2. wspieranie dzieci w adaptacji w nowym otoczeniu;
 3. pośredniczenie w kontaktach pomiędzy szkołą a rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci cudzoziemskich;
 4. wspieranie w rozwiązywaniu konfliktów związanych z różnicami kulturowymi, religijnymi itp.,
 5. dostarczanie kadrze szkoły wiedzy o różnicach kulturowych i wpływie doświadczenia migracji na sposób funkcjonowania dziecka w szkole;
 6. inicjowanie i wspieranie działań mających na celu integrację dzieci, rodziców oraz całej społeczności szkolnej. 

Od 24.11.2022 uruchamiamy bezpłatne konsultacje telefoniczne dla pracowników szkół, rodziców oraz innych członków społeczności szkolnej, w dni robocze od 8:00 do 16:00. Dyżur przy telefonie będą pełnili asystenci kulturowi. Numer infolinii: +48 798 406 199. Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora.

 

 • przeprowadzić serię szkoleń dla asystentów, nauczycieli i innych osób pracujących z młodzieżą. Tematy szkoleń to m. in.: 
 1. formy wsparcia dla cudzoziemców, proponowane przez instytucje państwowe oraz organizacje pozarządowe w Polsce
 2. facylitacja procesów integracyjnych
 3. doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania
 4. wykorzystanie technik narracyjnych w pracy z dziećmi z doświadczeniem migracji 
 5. kontrola poziomu stresu i ryzyko reakcji dysocjacyjnych u osób po doświadczeniach traumatycznych
 6. doskonalenie umiejętności empatycznego reagowania w relacji z osobami dotkniętymi doświadczeniami kryzysowymi
 7. sposoby radzenia sobie ze stresem i profilaktyka wypalenia zawodowego u osób pomagających
 8. bajkoterapia jako narzędzie pracy edukatora i nauczyciela
 9. uwarunkowania prawne dotyczące edukacji cudzoziemców w polskiej szkole
 10. podstawy i założenia dydaktyczne nauczania języków obcych
 11. standardy europejskie w nauczaniu języków obcych
 12. narzędzia diagnozy umiejętności językowych i wiedzy ucznia oraz  sposoby ich monitorowania
 13. metody nauczania języka polskiego jako drugiego w różnych grupach wiekowych zarys religii i kultury najliczniejszych grup cudzoziemców 
 14. problemy spotykane w szkole i proponowane rozwiązania, studium przypadków
 • uruchomić stronę internetową wiaduktkulturowy.pl dla asystentów i asystentek kulturowych, na której zostaną umieszczone artykuły informacyjne oraz materiały do pracy z uczniem, na której umieszczone zostaną materiały do pracy z uczniem oraz grupą uczniów cudzoziemskich – takie jak słowniczki pojęć przedmiotowych (matematycznych, geograficznych, fizycznych itd.), arkusze pracy z uczniem, rozwijające znajomość języka polskiego oraz wiedzę o kulturze polskiej, wzory formularzy szkolnych, chek-listy, dotyczące postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz informacje o dostępnych na terenie Warszawy formach pomocy rodzinom imigranckim 

Jeśli są Państwo zainteresowani pozyskaniem asystenta kulturowego dla Państwa szkoły lub udziałem w szkoleniach – prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, 

Lyudmila Naidenova 883925643 e-mail: lyu.naidenova@gmail.com

Liczba szkół, które otrzymają wsparcie w postaci asystenta kulturowego, jest ograniczona.

 

Kontakt

Stowarzyszenie Vox Humana

ul. Puławska 24b/16
02-512 Warszawa

Telefon

+48 501 022 598

Email

svhumana@gmail.com